Metrum (muzyka)

Metrum - element dzieła muzycznego, określający regularny rozkład akcentów. musical .php'>Metrum organizuje rytm i dzieli całość na mniejsze odcinki zwane taktami.Wyróżnia się dwa proste schematy metryczne:Określenie musical .php'>metrum parzyste jest pojęciem szerszym, dotyczy zarówno musical .php'>metrum dwumiarowego, jak i będącego jego złożeniem musical .php'>metrum czteromiarowego.W notacji muzycznej musical .php'>metrum utworu zapisuje się za kluczem i znakami chromatycznymi w postaci dwóch cyfr. Cyfra dolna oznacza nutę, która jest podstawową jednostką metryczną dla danego utworu. I tak: 1 oznacza całą nutę, 2 półnutę, 4 ćwierćnutę, 8 ósemkę itd. Górna cyfra oznacza ilość jednostek metrycznych. W podanym przykładzie zapisu musical .php'>metrum podstawową jednostką metryczną jest ćwierćnuta. musical .php'>Metrum dwumiarowe mogą więc realizować dwie ćwierćnuty, jedna ćwierćnuta i dwie ósemki, cztery ósemki i wszelkie inne kombinacje dowolnych nut, jak długo suma ich wartości daje dwie ćwierćnuty.W muzyce dawnej jako jednostki metrycznej używano całych nut lub półnut. W czasach nowożytnych zaczęto używać ćwierćnut oraz ósemek (rzadziej szesnastek) i te do dziś są najczęściej przyjmowane jako jednostka metryczna Składając dwa podstawowe schematy metryczne można uzyskać bardziej skomplikowane schematy metryczne nazywane ogólnie musical .php'>metrum złożonym.Połączenie dwóch lub większej ilości schematów metrycznych:Systemy złożone zachowują typowy dla systemów prostych układ akcentów, z tym że akcenty w drugim schemacie są słabsze niż w pierwszym.Składanie większej ilości schematów prostych i mieszanie ich ze sobą (schematy metryczne mieszane) pozwala stworzyć nieograniczoną ilość dowolnie skomplikowanych schematów metrycznych.Przykłady dzieł muzycznych dla różnych schematów metrycznych:W muzyce współczesnej często odchodzi się od jednolitego systemu metrycznego dla całego utworu muzycznego, na rzecz musical .php'>metrum zmiennego. I tak na przykład progresywna grupa Yes w swej kompozycji Close to the Edge dokonała kilkunastu zmian musical .php'>metrum używając schematów: trzy-drugie, cztery-drugie, cztery-czwarte, dwanaście-ósmych i dziewięć-szesnastych. Natomiast stałe musical .php'>metrum jest elementem charakterystycznym dla tańców tradycyjnych. Bardzo ciekawym przykładem eksperymentów muzycznych jest Michael Angelo Batio, który niekiedy stosuje złożone musical .php'>metrum jak np. w utworach:Sam Michael Angelo wyjaśnił, że musical .php'>metrum w Hands Without Shadows to piętnaście ósmych .

GotLink.pl